برچسب ها
برچسب: چری آریزو 5
تومان mvm 315 هاچ بک excellent 141,000,000 139,200,000 ام وی... ام x22 دنده ای لاک515">چری 173,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 اتوماتیک لاک515">چری 195,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک... ام وی ام x55 اکسلنت به زودی 365,500,000 ام وی...
کد خبر: ۵۷۲۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


تومان mvm 315 هاچ بک excellent 141,000,000 140,200,000 ام وی... ام x22 دنده ای لاک515">چری 173,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 اتوماتیک لاک515">چری 195,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک... ام وی ام x55 اکسلنت به زودی 365,500,000 ام وی...
کد خبر: ۵۷۱۹۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


تومان mvm 315 هاچ بک excellent 135,000,000 140,200,000 ام وی... ام x22 دنده ای لاک515">چری 168,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 اتوماتیک لاک515">چری 191,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک... اسپورت ex 203,000,000 203,800,000 ام وی ام x33 235,000,000 236,000,000...
کد خبر: ۵۷۱۵۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶


تومان mvm 315 هاچ بک excellent 132,000,000 140,200,000 ام وی... ام x22 دنده ای لاک515">چری 166,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 اتوماتیک لاک515">چری 188,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک... 515">چری 515">آریزو 5 دنده ای 185,000,000 198,700,000 515">چری 515">آریزو 5...
کد خبر: ۵۷۱۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


تومان mvm 315 هاچ بک excellent 132,000,000 140,200,000 ام وی... ام x22 دنده ای لاک515">چری 166,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 اتوماتیک لاک515">چری 188,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک... 515">چری 515">آریزو 5 دنده ای 185,000,000 198,700,000 515">چری 515">آریزو 5...
کد خبر: ۵۷۰۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


تومان mvm 315 هاچ بک excellent 128,000,000 140,200,000 ام وی... ام x22 دنده ای لاک515">چری 151,000,000 161,800,000 ام وی ام... x22 دنده ای اسپورت ex 156,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 اتوماتیک لاک515">چری 180,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک...
کد خبر: ۵۷۰۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷


315 هاچ بک excellent 128,000,000140,200,000ام وی ام x22 دنده ای... لاک515">چری 151,000,000161,800,000ام وی ام x22 دنده ای اسپورت ex156,000,000172,700,000ام وی... ام x22 اتوماتیک لاک515">چری 180,000,000195,600,000ام وی ام x22 اتوماتیک اسپورت... ex188,000,000203,800,000ام وی ام x33217,000,000236,000,000515">چری 515">آریزو 5 دنده ای 182,000,000198,700,000515">چری 515">آریزو...
کد خبر: ۵۶۹۵۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


تومان mvm 315 هاچ بک excellent 128,000,000 140,200,000 ام وی... ام x22 دنده ای لاک515">چری 151,000,000 161,800,000 ام وی ام... x22 دنده ای اسپورت ex 156,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 اتوماتیک لاک515">چری 180,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک...
کد خبر: ۵۶۹۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


تومان mvm 315 هاچ بک excellent 127,000,000 140,200,000 ام وی... ام x22 دنده ای لاک515">چری 155,000,000 161,800,000 ام وی ام... x22 دنده ای اسپورت ex 156,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 اتوماتیک لاک515">چری 182,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک...
کد خبر: ۵۶۸۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰


315 هاچ بک excellent 127,000,000140,200,000ام وی ام x22 دنده ای... لاک515">چری 155,000,000161,800,000ام وی ام x22 دنده ای اسپورت ex156,000,000172,700,000ام وی... ام x22 اتوماتیک لاک515">چری 182,000,000195,600,000ام وی ام x22 اتوماتیک اسپورت... ex190,000,000203,800,000ام وی ام x33219,000,000236,000,000515">چری 515">آریزو 5 دنده ای 182,000,000198,700,000515">چری 515">آریزو...
کد خبر: ۵۶۸۰۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


تومان mvm 315 هاچ بک excellent 125,000,000 140,200,000 ام وی... ام x22 دنده ای لاک515">چری 155,000,000 161,800,000 ام وی ام... x22 دنده ای اسپورت ex 156,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 اتوماتیک لاک515">چری 182,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک...
کد خبر: ۵۶۷۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


تومان mvm 315 هاچ بک excellent 125,000,000 140,200,000 ام وی... ام x22 دنده ای لاک515">چری 155,000,000 161,800,000 ام وی ام... x22 دنده ای اسپورت ex 156,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 اتوماتیک لاک515">چری 182,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک...
کد خبر: ۵۶۶۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


تومان mvm 315 هاچ بک 120,000,000 140,200,000 ام وی ام... x22 دنده ای لاک515">چری 152,000,000 161,800,000 ام وی ام x22... دنده ای اسپورت ex 154,000,000 172,700,000 ام وی ام x22... اتوماتیک لاک515">چری 180,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک اسپورت...
کد خبر: ۵۶۶۵۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


تومان mvm 315 هاچ بک 120,000,000 140,200,000 ام وی ام... x22 دنده ای لاک515">چری 152,000,000 161,800,000 ام وی ام x22... دنده ای اسپورت ex 154,000,000 172,700,000 ام وی ام x22... اتوماتیک لاک515">چری 180,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 اتوماتیک اسپورت...
کد خبر: ۵۶۵۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


تومان mvm 315 هاچ بک 115,000,000 140,200,000 ام وی ام... - دنده ای اسپورت ex 158,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 - اتوماتیک 174,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 -... اتوماتیک اسپورت ex 185,000,000 203,800,000 ام وی ام x33 205,000,000...
کد خبر: ۵۶۳۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


تومان mvm 315 هاچ بک 115,000,000 140,200,000 ام وی ام... - دنده ای اسپورت ex 158,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 - اتوماتیک 174,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 -... اتوماتیک اسپورت ex 185,000,000 203,800,000 ام وی ام x33 205,000,000...
کد خبر: ۵۶۳۴۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


تومان mvm 315 هاچ بک 115,000,000 140,200,000 ام وی ام... - دنده ای اسپورت ex 158,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 - اتوماتیک 174,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 -... اتوماتیک اسپورت ex 185,000,000 203,800,000 ام وی ام x33 203,000,000...
کد خبر: ۵۶۳۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲


تومان mvm 315 هاچ بک 115,000,000 140,200,000 ام وی ام... - دنده ای اسپورت ex 158,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 - اتوماتیک 174,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 -... اتوماتیک اسپورت ex 185,000,000 203,800,000 ام وی ام x33 203,000,000...
کد خبر: ۵۶۲۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷


تومان mvm 315 هاچ بک 115,000,000 140,200,000 ام وی ام... - دنده ای اسپورت ex 158,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 - اتوماتیک 174,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 -... اتوماتیک اسپورت ex 185,000,000 203,800,000 ام وی ام x33 203,000,000...
کد خبر: ۵۶۱۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


تومان mvm 315 هاچ بک 115,000,000 140,200,000 ام وی ام... - دنده ای اسپورت ex 158,000,000 172,700,000 ام وی ام... x22 - اتوماتیک 174,000,000 195,600,000 ام وی ام x22 -... اتوماتیک اسپورت ex 185,000,000 203,800,000 ام وی ام x33 203,000,000...
کد خبر: ۵۶۱۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


طراحی و تولید: "ایران سامانه"