نقش پررنگ خودروهای داخلی در میان سایر کالاهای ایرانی

نقش پررنگ خودروهای داخلی در میان سایر کالاهای ایرانی

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است : تنها صنعتی که در این سالها مورد حمایت واقعی دولت و مجلس قرار گرفته خودروسازی است به طوری که امروز خودروهای داخلی نقش پررنگ تری را در میان مصرف کنندگان سایر کالای ایرانی دارند.
اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی نیازمند زمان است

اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی نیازمند زمان است

به گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی نیازمند زمان است ، اما این زمان بایستی معقول با برنامه ریزی دقیق باشد .رعایت الزامات استانداردی مستلزم هزینه است و از طرفی موجب تغییر در سیستم خودروها می شود به همین جهت خودروسازان تمایل زیادی به رعایت کلیه این استانداردها را ندارند.
اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی مستلزم وجود زیرساخت های لازم است

اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی مستلزم وجود زیرساخت های لازم است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع رعایت استاندارهای 85 گانه خودورویی گفت : برای اینکه خودروسازان داخلی کلیه استاندادهای 85 گانه را رعایت نمایند نیازمند ایجاد زیرساخت ها هستیم.
تعرفه های بی حساب سدی در برابر تولید رقابتی در صنعت خودرو
تاوانی که امروز مصرف کنندگان خودروهای داخلی می پردازند:

تعرفه های بی حساب سدی در برابر تولید رقابتی در صنعت خودرو

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است : تا هنگامی که توانمندی خودروسازان ارتقاء نیابد امکان رقابت پذیری در این صنعت فراهم نخواهد داشت.
آیا مسیر خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو هموار است ؟

آیا مسیر خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو هموار است ؟

به گزارش خبر خودرو ، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می گوید : باید این واقعیت را قبول کرد تا زمانی که صفر تا 100 خودروسازی در کشور به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود مشکلات موجود در صنعت خودرو به سهولت حل نخواهد شد.
در برنامه ششم توسعه سهم سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران چه میزان است؟

در برنامه ششم توسعه سهم سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران چه میزان است؟

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است : امروز خودروسازان با سرمایه گذاری در حوزه تکنولوژی ،باید به تعهداتشان نسبت به توسعه داخلی سازی و خروج از جریان مونتاژکاری در صنعت خودرو کشور عمل نمایند.
مجلس در طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان به دنبال مچ گیری نیست

مجلس در طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان به دنبال مچ گیری نیست

به گزارش خبر خودرو، محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت : رسیدگی به علل ناکارامدی شرکتهای خودروساز داخلی در حوزه های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش باوجود حمایتهای گسترده ...
صنعت خودرو نیازمند مدیریت بخش خصوصی و حتی مدیران خارجی است

صنعت خودرو نیازمند مدیریت بخش خصوصی و حتی مدیران خارجی است

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که باید مدیریت از دست مدیران دولتی در صنعت خودرو گرفته شده و به مدیران بخش خصوصی و حتی مدیران خارجی واگذار شود.
هدف مجلس نشینان از ارائه طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان چیست؟

هدف مجلس نشینان از ارائه طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان چیست؟

به گزارش خبر خودرو، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که عدم تلاش در جهت ارتقاء کیفیت و حاشیه امن ناشی از نرخ تعرفه ها برای خودروسازان ، موجب گردید که مجلس طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را در دستور کار قرار دهد.
تنها راه نجات صنعت خودرو کشور بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است

تنها راه نجات صنعت خودرو کشور بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با لزوم توسعه سهم بخش خصوصی در صنعت خودرو گفت : امروز همه بر این باورند که تنها راه نجات صنعت خودرو کشور بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی است .